Fiiling-đóng nắp máy giao hàng

- Jul 09, 2020-

Các máy đóng nắp sẽ được vận chuyển đến Pháp.

Họ sẽ được thông qua tất cả các thử nghiệm và kiểm tra quá trình và ghi âm công nghệ của bộ phận liên quan và nó sẽ được giữ một xuất hiện tốt bằng cách bảo vệ dầu tránh rỉ sét trước khi gói bằng màng PE và giấy sợi tổng hợp và đóng gói bởi trường hợp ván ép.

Delivery Machine

Delivery Machine3

Delivery Machine 1

Delivery Machine 2

thứ 9-tháng 7-2020

Michael Chuk